یکشنبه, 13 اسفند,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 05 تیر 1400
رای دادگاه کیفری یک - اتهام زنای به عنف

 رای دادگاه کیفری یک - اتهام زنای به عنف

جرم زنا با توجه به ویژگی های قربان، مرتکب و اوضاع و احوال وقوع آن به انواعی تقسیم می شود که عبارتند از : زنای به عنف، زنای محصنه و زنای غیر محصنه.منظور از زنای به عنف این است که مرد یا زن، دیگری را وادار به انجام عمل اجباری بنماید به حدی که اراده طرف ذایل شده و عنان از کف بدهد یا از ترس جان با وی همراه شود.مجازات قانونی جرم زنای به عنف، رجم (سنگسار) است ولی حاکمیت به دلایلی فعلاً این مجازات را اجرا ننموده و به اعدام اکتفا می نماید.در پرونده ای که در ادامه خواهد آمد با موضوع رابطه نامشروع، شروع رسیدگی تحت عنوان زنای به عنف بوده ولی در میانه دادرسی و با دلایل ابرازی تشخیص قاضی، زنای غیر محصن بدون عنف و در حالت ساده است.به رای صادره توسط شعبه پنجم به ریاست قاضی وقت ایرادات بسیاری می توان گرفت و متاسفانه در لحن قاضی نوعی خصومت شخصی یا قضاوت عاری از دقت لازم قضایی دیده می شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 11907

 

 

ادله اثبات جرم زنا

ادله اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی هستند اما در باب اثبات زنا دو ادله کاربرد دارند؛ اقرار و شهادت البته لازم به ذکر است با توجه به پذیرش سیستم ادله معنوی در ایران علم قاضی در هر صورت می تواند به عنوان ادله در طرق اثبات جرایم از جمله زنا، قرار گیرد

 

اقرار:

قرار یکی از مهم ترین ادله قانونی است و چون اقرار از زبان شخص صورت می گیرد و وی اقرار به ارتکاب جرم می کند نه تنها در صحت آن شکی وجود ندارد بلکه در حقوق این ادله را به عنوان معتبرترین ادله پذیرفته اند مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده دلایل و قرائن برخلاف مفاد اقرار باشدکه در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رای خود ذکر می کند. وکیل پایه یک دادگستری،وکیل کیفری، وکیل متخصص، وکیل جزایی، وکیل جنایی اقرار باید خصوصیاتی داشته باشد تا پذیرفته شود. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر اینصورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد . همچنین اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید لازم به  ذکر است برای اثبات زنا با اقرار شخص باید حد نصابی رعایت شود که در قانون مازات اسلامی 4 بار است

لازم به ذکر است انکار بعد از اقرار مسموع نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم( مانند زنای محصن و زنای محصنه)  یا حد قتل است (مانند زنای به عنف) که در اینصورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری در پنج اعمال می گردد.

 

شهادت:

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را داشته باشد :

بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولود، ذیفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن. که این شرایط باید توسط قاضی احراز شود.

نصاب شهادت در زنا شهادت 4 مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

در صورت نیاز به اخذ مشاوره در زمینه امور کیفری خصوصا زنا و سایر جرائم جنسی و جرایم منافی عفت با دفتر وکالت دادگران حامی تماس گرفته یا حضورا مراجعه نموده و با وکیل کیفری،وکیل متخصص دعاوی کیفری و وکیل پایه یک دادگستری مشاوره کنید.

 

 

نمونه رای دادگاه کیفری یک - اتهام زنای به عنف

کلاسه پرونده : .........

شماره دادنامه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران 

شاکی : خانم .......... به نشانی تهران.خیابان امیرآباد ........ .

متهم : آقای ......... به نشانی تهران.میدان ونک

اتهام : زنای به عنف

گردشکار : در تاریخ 94/09/28 در وقت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه .... تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه زنای به عنف

در خصوص اتهام آقای .... فرزند علی 38 ساله فاقد پیشینه کیفری اهل و ساکن تهران مبنی بر انجام زنای به عنف نسبت به شاکیه خانم ..... از طریق فریب در ازدواج با شاکیه نظر به اینکه شاکیه در شکایت در نزد دادگاه اظهار نموده مدتی با متهم با هم دوست و مراوده داشته و با رضایت دعوت او را اجابت و به خانه و یا دفتر محل کار وی رفته است و نزدیکی با موافقت و اینکه در آینده با یکدیگر ازدواج نمایند انجام شده و نوبت دیگر هم مواقعه با رضایت شاکیه انجام پذیرفته است از طرفی متهم در تحقیقات مقدماتی و در دادگاه رابطه متهم با شاکیه را در حد رفتن به رستوران اظهار نموده و منکر هر گونه رابطه جنسی می باشد لذا با عنایت به مراتب و عدم وجود دلیل و مستندی که موجب علم عادی دادگاه مبنی بر احراز ارتکاب بزه تجاوز به عنف را بنماید وجود ندارد مستنداً به قاعده فقهی درا و ماده 120 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت از اتهام تجاوز به عنف را صادر می نماید ولی با توجه به اقاریر متهم در مراحل مقدماتی و دادگاه مبنی بر اینکه چندین نوبت شاکیه را سوار ماشین نموده و با او به مراکز تفریحی ورستوران رفته اند، وجود پیامک های رد وبدل شده بین شاکیه و متهم و اینکه در چند پیامک شاکیه به متهم عنوان می دارد که تو بکارت من را برداشته ای من نگران آبرویم هستم متهم در جواب سعی در آرام کردن شاکیه دارد و در جای دیگر سکوت اختیار نموده و منکر نمی شود با عنایت به نشانه هایی که شاکیه از بدن متهم در تحقیقات مقدماتی داده که در تن پیمایی از متهم در دادگاه ادعای وجود نشانه ها احراز گردیده است همچنین شاکیه  در شکایت خود ادعا نموده است دفعات نزدیکی در منزل یا شرکت متتهم انجام گرفته و بابررسی انجام شده تعدادی از مشخصات از منزل (دفتر شرکت) صحت دارد و یکی از شهود تعرفه شده توسط شاکیه نیز وجود مراوده گسترده فی مابین شاکیه و متهم را تایید  نموده است لذا دفاعیات متهم با توجه به مطالبی که شرح آن گذشت در انکار هرگونه رابطه جنسی با شاکیه غیر قابل قبول و برای فرار از مجازات می باشد.با عنایت به مراتب فوق و دلایل و مستندات موجود در پرونده به نظر دادگاه زنای مادون و فاقد شرایط احصان از ناحیه متهم از طریق علم عادی قابل اثبات می باشد.مستنداً به مواد 211 و قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاقمحکوم می نماید.نظر به اینکه با ملاحظه پیامک های فیما بین شاکیه و متهم همچنین اظهارات شاهد تعرفه شده به نظر می رسد متهم فردی است خوشگذران و بی قید به حدود الهی و اهل شرکت در جلسات مختلط با نامحرمان به نظر دادگاه مجازات متهم را به یک سال سکونت اجباری در شهرستان .... از توابع سیستان و بلوچستان محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.

مستشار شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.