جمعه, 24 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 آذر 1400

 ضمانت اجرای تجاوز وکیل از حدود وکالت و عدم رعایت غبطه موکل

من به خواهرم فقط برای دریافت یک خودرو وکالت دادم اما دفترخانه وکالت کلی داده و تاکید هم داشته ام که وکالت فقط برای دریافت خودرو بوده است و خود خواهرم هم به این مورد اقرار دارد اما زمانی که در ایران نبودم خریدار با فریب دادن خواهرم سهم ارث اینجانب را تصاحب کرده، چگونه باید ارث پدرم را از خریدار باز پس بگیرم ؟آیا تحت عنوان تجاوز وکیل از حدود وکالت میشه ازش شکایت کرد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2514

 

پاسخ – اقدام مناسب در صورت تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطا شده

  • وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امر یا اموری نایب خود قرار می دهد. عقد وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید تقسیم می گردد.
  • در وکالت مطلق، موکل طرف مقابل یعنی وکیل را برای تمام امور مالی و اداری نایب خود قرار می دهد و وکیل می تواند بدون اجازه از موکل در این امور وکالت نماید. ماده 661 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
  • در وکالت مقید مورد عقد وکالت مشخص و معین بوده و وکیل اختیار اعمال وکالت تنها در آن مورد را دارد. وکالت همچنین به وکالت قضایی و وکالت غیرقضایی تقسیم می گردد. هرگاه شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی نماید، وکالت قضایی نامیده می شود. وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل این نوع وکالت است.
  • وکالت غیرقضایی وکالتی است که شخص برای انجام امور کاری یا اداری خود به طور رسمی یا عادی شخص وکیل را نایب خود قرار می دهد.
  •  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است.
  • مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل می باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند.تعهدات وکیل از هرنوع که باشد در حدود اختیاراتی است که موکل به او اعطا می نماید.
  • مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است مگر مواردی را که خود موکل استثنا کرده باشد یا از اموری باشد که وکالت دادن در آن خلاف شرع است و قابل وکالت دادن نیست یعنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء. در ادامه ی همین ماده، برخی اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد. این امور شامل موارد زیر می باشد:

۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند

  • در رابطه با ضمانت اجرای تجاوز وکیل از حدود وکالت و عدم رعایت غبطه موکل باید گفت وکیل امین موکل محسوب شده و هرگاه از اختیارات خود تجاوز نماید و در نتیجه سبب ورود خسارت به موکل گردد، عمل او تعدی مسحوب شده و موجب ضمان است.
  • نکته قابل توجه در این خصوص این است که عدم رعایت غبطه ی موکل توسط وکیل مسئولیت آور است اما در رابطه با عمل حقوقی ای که وکیل کرده است باید گفت چنانچه وکیل در حدود متعارف رفتار کند اما با مصلحت موکل کامل رعایت نگردد نمی توان عمل وکیل را فضولی تلقی نمود.
  • اما در جایی که از حدود متعارف خارج شده باشد و در نتیجه مصلح موکل رعایت نگردد، به ویه زمانی که به عمد مصحلت موکل را نادیده انگارد، عمل حقوقی فضولی بوده و قابل ابطال است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضمانت اجرای تجاوز وکیل از حدود وکالت و عدم رعایت غبطه موکل

♦ در  پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند در غیر اینصورت معامله وی نافذ نیست. بدین منظور شما می باید اقامه ی دعوا نموده و بطلان معامله ی مذکور به علت فضولی بودن به لحاظ عدم رعایت مصلحت شما و خارج از حدود اختیار بودن وکیل قابل استماع و رسیدگی است.

♦ همچنین در صورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطه، می توانید برای جبران خسارات وارد شده به وکیل مراجعه نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

ماده ۲۴۷ قانون مدنی

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۶۵۶ قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ قانون مدنی

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ قانون مدنی

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ قانون مدنی

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ قانون مدنی

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ قانون مدنی

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵ قانون مدنی

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده ۶۶۶ قانون مدنی

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی

هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ قانون مدنی

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱ قانون مدنی

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ قانون مدنی

وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ قانون مدنی

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:.
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.