یکشنبه, 13 اسفند,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 آذر 1400

 انصراف از رد ترکه و ارث بعد از کشف مال جدید

اگر۲۰ سال پیش نوشته ای را امضا کرده باشم که از سهم ارث پدرم چیزی نمیخواهم اما الان زمینی به پدر مرحومم رسیده که آن موقع در دست منابع طبیعی بوده، آیا حالا که سند به نام پدر مرحومم شده میتوانم سهم ببرم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1472

پاسخ – آیا رد و انصراف از دریافت ترکه و ارث فقط شامل اموال همان موقع است ؟

 • ترکه عبارت است از مجموع دارایی های مثبت و منفی متوفی در زمان فوت او.
 • دارایی مثبت شامل اموال، حقوق، مطالبات متوفی از افراد دیگر می باشد و دارایی منفی در مقابل دارای مثبت قرار دارد و شامل دیون، قرض ها و وام های متوفی است که بر عهده دارد. بنابراین دارای متوفی که با فوت او به موجب قانون به ورثه می‌رسد را ترکه می گویند.
 • مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء دیون که به ترکه میت تعلق گرفته است.
 • هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول و یا رد نماید و هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند، ترکه باید تحریر شود.  قبول ترکه ممکن است صریح یا ضمنی و یا مطابق با صورت تحریر ترکه باشد.
 • قبول صریح آن است که ورثه به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند و قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد. در صورتی که ورثه فقط مطابق با صورت تحریر ترکه، ترکه و دین را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه اطلاع دهند در این صورت ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند . 
 • در مقابل، مطابق ماده 249 قانون امور حسبی وارثی که اقدام به ردترکه می نماید، باید یا به صورت شفاهی و یا کتبی درخواست خود را به دادگاه بیان نماید. درخواست او در ارتباط با رد ترکه در یک دفتر خاصی ثبت خواهد شد. لازم به ذکر است که رد ترکه نباید به صورت تعلیق یافته یا مشروط باشد. مدت زمان رد ترکه یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث می باشد و در صورتی که وراث اقدام و اطلاع رسانی در خصوص قبول یا رد ماترک نکند، عدم اطلاع به عنوان قبول ترکه محسوب خواهد شد. 
 • بعد از تحریر نیز ورثه می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند. در صورتی که ترکه نحریر شده باشد مدت زمان یک ماه رد ترکه از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود. اگر وارثی در مدت مقرر قبولی یا رد خود را اظهار نظر نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر  ترکه را قبول کرده باشد.
 • در خصوص فوت ورثه پیش از رد ترکه باید گفت اگر یکی از وراث پیش از رد ماترک فوت شود، حق انتخاب در خصوص قبول یا ردترکه به وراث منتقل خواهد شد و در صورتی که وراث نتوانند در موعد مقرر نسبت به رد ترکه اقدام نمایند، لازم است یک عذر مورد قبول از ناحیه دادگاه، به مرجع مورد نظر اعلام دارند و در این صورت دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید نماید.
 • در حالتی که وراث متعدد باشند و برخی از وراث ترکه را رد کنند و برخی دیگر از وراث ترکه را قبول کنند، مطابق ماده 258 قانون امور حسبی وارثانی که ترکه را قبول کرده اند باید اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام دهند.
 • در مقابل وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات آن ها ندارند.
 • در صورتی که پس از‌ تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارث یا وارثانی که ترکه را رد کرده اند به آن ها داده خواهد شد. چنانچه تمامی وراث ترکه را رد کنند، آن فرد متوفی در حکم یک شخص بدون وارث فرض خواهد شد و سپس نهاد سرپرستی اقدام به تصفیه ماترک خواهد نمود. 
 • اثر قبول ترکه این است که دیونی که بر ذمه مورث بوده است برعهده وراثی است که ترکه را قبول نمودند و هر یک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمام دیون متوفی هستند مگر اینکه وراث ثابت نمایند دیون زاید بر ترکه بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده است و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. در صورت اثبات هریک از این موارد ورثه تکلیفی نسبت به دیون زائد بر ترکه ندارند. 
 • بنابراین می توان مشاهده نمود که مهم‌ترین اثر رد ترکه عدم مسئولیت وراث در ایفای دیون متوفی است. در واقع تملک ترکه توسط وراث به حکم قانون و به صورت قهری صورت می ‌گیرد و اراده ورثه تاثیری در آن ندارد.
 • رد ترکه به معنای خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است. به همین جهت چنانچه بعد از تصفیه ترکه مالی از ترکه باقی بماند، به نسبت سهم‌الارث وراث بین آنان (چه آن هایی که ترکه را رد نمودند و چه آن هایی که آن را قبول کردند) تقسیم می‌ شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص انصراف از رد ترکه و ارث بعد از کشف مال جدید

♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در رابطه با انصراف از رد ترکه و ارث بعد از کشف مال جدید باید گفت  اثر رد ترکه این است که وارثی که ترکه را رد کرده نسبت به دیون متوفی مسئولیتی نداشته و همچنین حق اعتراض به عملیات وارث یا وارثانی که ترکه را قبول می کنند ندارد.

♦ بنابراین در صورتی که پس از تصفیه ترکه از ترکه چیزی باقی بماند، وارثی که ترکه را رد کرده می تواند سهم الارث خود را دریافت نمایند زیرا وی با رد ترکه حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری اوست که سهم الارث به او داده شود. به همین جهت رد ترکه توسط شما مانع از مالیکت شما نسبت به مالی که تازه کشف گردیده است نمی شود اگرچه در صورتی که دیون متوفی کاملا پرداخت نگردیده باشد، مال کشف شده به میزان بدهی باقی مانده متعلق حق طلبکاران خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - انصراف از دریافت ترکه - سهم الارث

ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی
وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌ مشروط باشد.
‌ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی
رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

‌ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی
در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

‌ماده ۲۵۲ قانون امور حسبی
اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

‌ماده ۲۵۳ قانون امور حسبی
اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

‌ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی
هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌ دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

‌ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی
در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده ۲۵۶ قانون امور حسبی
اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
‌ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی
بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی
در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌ تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
‌ماده ۲۵۹ قانون امور حسبی
در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌ دیون را قبول کرده باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص ارث و تقسیم ترکه

ثبت امتیاز
نظرات

دوشنبه, 23 اسفند,1400

بهار

هیچکدوم از وراث رد ترکه نزدیم الان یکی از وراث که طلبکار هم هست درخواست تحریر ترکه داده، ایا بعد از ختم تحریرترکه ما وقت رد ترکه زدن داریم؟

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.