ﺳﻪشنبه, 03 خرداد,1401
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 05 مرداد 1399
سهم ارث هر کدام از ورثه

 سهم ارث هر کدام از ورثه

پس از اینکه فردی فوت می کند اموال وی به نزدیکترین بستگانش به ترتیب به ارث می رسد طبیعی است که اقوام و بستگان و وراث نزدیکتر طبقات و درجات بعدی را از ارث محروم می کنند و فقط در صورت نبود وراث نزدیکتر به متوفی اقوام دورتر ارث می برند.در ادامه ضمن معرفی طبقات و درجات ارث به احکام ویژه، خاص و استثنایی ارث می پردازیم.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1025

 

 

اشخاص که بموجب نسب ارث میبرند :

پدر، مادر، پسر، دختر، فرزندان پسر و دختر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر برادر ابوینی، خواهر برادر ابی، خواهر برادر امی، فرزندان برادر خواهر، اعمام، اخوال، فرزندان اعمام و اخوال

اشخاصی که بموجب سبب ارث میبرند :

زن که حین فوت شوهر زنده باشد.

شوهر که حین فوت زن زنده باشد.

 

میزان سهم الارث هر یک از وراث :

طبقه اول :

سهم ارث پدر :

اگر متوفی فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد و مادر نیز نداشته باشد، پدر ، تمام ارث را میبرد و اگر متوفی مادر نیز داشته باشد، پدر دو سوم ترکه را میبرد، اما اگر مادر حاجب داشته باشد، یک ششم سهم مادر و مابقی مال پدر است.

اگر متوفی فرزند یا فرزند فرزند داشته باشد، پدر یک سوم ترکه را میبرد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با یک دختر، پدر یک ششم ترکه را میبرد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با چند دختر، پدر یک ششم ترکه را می برد.

 

سهم ارث مادر :

اگر متوفی فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد و پدر نیز نداشته باشد، مادر تمام ترکه را می برد و اگر متوفی، پدر نیز داشته باشد، مادر یک سوم ترکه را می برد، اما اگر مادر حاجب داشته باشد، مادر یک ششم از ترکه را می برد.

اگر متوفی فرزند یا فرزند فرزند داشته باشد، مادر یک سوم ترکه را میبرد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با یک دختر، مادر، یک ششم ترکه را میبرد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با چند دختر، مادر، یک ششم ترکه را می برد.

 

 سهم ارث پسر :

 

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد، اگر یک فرزند پسر داشته باشد، تمام ارث را می برد.

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باش و چند فرزند پسر داشته باشد، ترکه باسویه بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و چند فرزند پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر می برد.

 

سهم ارث دختر :

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد، اگر یک فرزند دختر داشته تمام ارث را می برد.

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و چند فرزند دختر داشته باشد، ترکه باسویه بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و چند فرزند پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر می برد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با یک دختر، دختر نصف ترکه را می برد.

اگر پدر و مادر متوفی موجود باشند با چند دختر، تمام دخترها دو سوم ترکه را می برند.

 

سهم ارث فرزندان پسر و دختر :

اگر متوفی، فرزند داشته باشد، فرزند فرزند او را ارث نمی برد.

اگر متوفی، فرزند نداشته باشد، فرزند فرزند او قائم مقام فرزند بوده و برین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از پدربزرگ یا مادربزرگ که زنده باشد، ارث می برد. تقسیم ارث بین فرزند فرزند بر حسب نسل به عمل می آید، یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت میرسد، بنابراین فرزند پسر دو برابر فرزند دختر می برد.

 

 

طبقه دوم :

اگر برای متوفی، وارث طبقه اولی نباشد، ترکه او به وراث طبقه دوم می رسد.

 

سهم ارث پدربزرگ و مادربزرگ:

اگر ورثه، پدربزرگ ها یا مادر بزرگ ها باشند، اگر پدر یا مادربزرگ، تنهاباشد، تمام ترکه را می برد، اعم از اینکه ابی باشد یا امی.

اگر پدر بزرگ ها یا مادربزرگ ها ابی و پدربزرگ یا مادربزرگ امی، با هم باشند، یک سوم ترکه به پدربزر یا مادربزرگ امی میرسد و در صورت تعدد آنها، بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو سوم دیگر به پدربزرپ یا مادربزرگ ابی می رسد که در صورت تعدد آنها، ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

سهم ارث خواهر برادر ابوینی :

اگر وراث متوفی، چند برادر ابوینی باشد یا چند خواهر ابوینی، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی، چند خواهر برادر ابوینی باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

سهم ارث خواهر برادر ابی :

اگر وراث متوفی، چند برادر ابی باشد یا چند خواهر ابی، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی، چند خواهر برادر ابی باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

سهم ارث خواهر برادر امی :

اگر وراث متوفی، چند برادر امی یا چد خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشد، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

اگر برادر خواهر ابوینی و برادر خواهر امی با هم باشند، اگر برادر خواهر امی یکی باشد، یک سوم ترکه را می برد و بقیه به برادر خواهر ابوینی می رسد. اگر برادر خواهر امی متعدد باشد، یک سوم ترکه به آنها می رسد و بقیه به برادر خواهر ابوینی می رسد.

 

سهم ارث فرزندان برادر خواهر :

در صورتیکه متوفی برادر خواهر نداشته باش، اولاد آنها قائم مقام آنها میشوند و با اجداد متوفی ارث می برند. در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد برادر خواهر بر حسب نسل بعمل می آید، یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که بواسطه او به متوفی میرسد.

در صورت وجود کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی برند.

 

 

طبقه سوم :

اعمام و اخوال

اگر متوفی، اعمام و اخوال ابوینی داشته باشد، اعمال و اخوال ابی ارث نمی برند.

اگر وراث متوفی، چند نفر عمو باشد یا چند نفر عمه، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. در صورتیکه همه آنها، ابوینی ی همه ابی یا امی باشند.

اگر ورثه متوفی، اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باشند، عم یا عمه امی اگر تنها باشد، یک ششم ترکه را می برد و اگر متعدد باشد، یک سوم را بین خود بالسویه تقسیم میکند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

اگر وراث متوفی، چند نفر دایی و چند نفر خاله یا چند نفر دایی یا چند نفر خاله باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی یا ابی یا امی باشند.

اگر برای متوفی، یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد، یک سوم ترکه به اخوال و دو سوم آن به اعمام تعلق می گیرد.

 

فرزندان اعمام و اخوال :

اگر برای متوفی، اعمام و اخوال نباشد، فرزندان آنها قائم مقام انها می شوند و نصیب آنها نصیب هر کسی خواهد بد که بواسطه او به میت متصل می شود.

 

سهم ارث زوج :

اگر متوفی، اولاد و اولاد اولاد نداشته باشد، نصف ترکه را می برد.

اگر متوفی، اولاد و اولاد اولاد نداشته باشد، یک چهارم  را می برد.

 

سهم ارث زوجه :

اگر متوفی، اولاد و اولاد اولاد نداشته باشد، یک چهارم را می برد.

اگر متوفی، اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، یک هشتم را می برد.

در صورت تعدد زوجات، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به زوجه تعلق دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود.

در صورت نبودن هیچ وارث دیگری برای زوج یا زوجه، زج تمام ترکه زن متوفی خود را می برد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود

 

 

 

نحوه تقسیم ارث :

با توافق ورثه می توانند با توافق یکدیگر سهم الارث خود را تعیین و اقدام به تقسیم آن بنمایند.

در صورت عدم توافق، در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنها می توانند از دادگاه در خواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ولی و وصی و قیم هر وراثی که محجور باشد و غائب و جنین و کسی که سهم که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل  شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتیکه وصیت به جزو مشاع از ترکه شده باشد، حق درخواست تقسیم را دارند.

هرگاه یکی از ورثه، غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل می اید.

در مورد اموال مشاع، قبل از درخواست تقسیم ترکه، می بایست ابتدائا از طریق اداره ثبت، درخواست افراز مال مشاع را نمود و سپس از طریق دادگاه، درخواست صدور دستور فروش را بنماید.

 

 

مطالب مرتبط با ارث و تقسیم ارث :

1-  مراحل و مدارک گواهی انحصار وراثت

2- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

3- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، تقسیم ارث

4- کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک - وکیل ارث

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.