یکشنبه, 09 بهمن,1401
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 25 بهمن 1399
انجام معامله با وکالتنامه رسمی - محضری

 انجام معامله با وکالتنامه رسمی - محضری

در صورتی که قصد خرید یا فروش ملک یا مالی را دارید یا باید قرارداد را با خود خریدار یا فروشنده منعقد کنید و یا با وکیل رسمی او با استناد به وکالت نامه رسمی.در هر حال تمامی آثار معامله متوجه اصیل و موکل است و وکیل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت البته به شرطی که وکیل در اختیارات مندرج در وکالت نامه اقدام نموده باشد پس مهم ترین بخش این نوع معاملات این است که در چارچوب اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی توجه نموده و کاملاًدر چارچوب آنها معامله نمایید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 9445

 

 

 

نکات مهم معامله با وکیل طرف معامله

۱- ﺳﻨﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ : 

ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭﮐﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ.


۲- ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻌﻠﯽ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ :

ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ:

 

ﺍﻭﻻ ‌ً) ﻭﮐﯿﻞ ﻋﺰﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﻣﻮﮐﻞ، ﺍﻗﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ

ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺛﺎﻧﯿﺎً ) ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

ﺛﺎﻟﺜﺎً ) ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﮐﻞ ﻗﺒﻼ‌ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﻗﺒﻼ‌ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪﺍ ﺧﻼ‌ﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ!

 

ﺭﺍﺑﻌﺎً ) ﻣﺪﺕ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۳- ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﮐﯿﻞ : 

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ:

 

ﺍﻭﻻ‌ً ) ﺁﯾﺎ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﻭﮐﯿﻞ، ﺑﻼ‌ﺿﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ، ﺍﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺛﺎﻧﯿﺎً ) ﺍﮔﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

 

۴- ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ :

ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ‌ ﺁﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﻨﺪ. 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با معامله با وکیل :

1- امکان تعدیل و تغییر قرارداد بعد از انعقاد آن - قرارداد مستمر

2- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

3- اختیارات وکیل دادگستری - وکالتنامه دادگستری

4- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
فقط در صورتی وکیل رسمی و محضری می تواند مال موضوع وکالتنامه را به خود منتقل نماید و با خود معامله کند که صراحتاً اختیار این امر را داشته باشد.
این امکان فقط در صورتی وجود دارد که وکیل اختیار دریافت ثمن و وجه معامله را داشته باشد در غیر این صورت کار وکیل غیر قانونی بوده و بد او ضمانی است یعنی ضامن تلف، نقصان و کاهش ارزش آن وجه است.
بله این امکان وجود دارد به این وکالتنامه وکالت تام گفته می شود اما مطابق رویه دفترخانه های اسناد رسمی چنین وکالتنامه ای نمی توانند از نظر زمانی نامحدود باشد یا اصولاً حق عزل وکیل قابل اسقاط نیست.
در وکالتنامه رسمی شما به یک شخص مورد اعتماد وکالت می دهید که شخص وکیل اختیارات مورد نظر شما را داشته باشد و اعمالی که شما صلاح دانسته اید بتواند انجام دهد.توصیه می شود قبل از تنظیم وکالتنامه جهت جلوگیری از سوءاستفاده حتماً با یک وکیل دادگستری در مورد تنظیم وکالتنامه محضری مشورت نموده و از ابعاد حقوقی اختیاراتی که واگذار می کنید مطلع شوید.
وکیل دادگستری کسی است که با داشتن اختیار از طرف شما به دادگستری و مراجع حقوقی مراجعه نموده و مسئله حقوقی شما را پیگیری می کند.وکیل محضری هر شخصی می تواند باشد طبیعتاً شما فرد مورد اعتماد خود را برای انجام معاملات و دادن نیابت وکیل می کنید.گاهی افراد در معاملات و نقل و انتقال ها به جهت اینکه نمی توانند به نام خریدار و طرف معامله سند رسمی انتقال تنظیم کنند به او وکالت داده و اختیار تنظیم سند و پیگیری تشریفات را به او می سپارند.بسیاری از قضات این نوع وکالتنامه را مانند بیع یا فروش یا انتقال قطعی می دانند.
نظرات

یکشنبه, 28 شهریور,1400

vahabzebargadi

به وکیل در دفترخانه وکالت کاری داده ام که ملک۳دانگ مرا به ۶دانگ تبدیل کند.باوکیل دردفترش هم فرداد امضا کرده این.آیا
این وکیل میتواندسندملک بنده رابه نام خودش صادرنماید

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.