جمعه, 21 مرداد,1401
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
مطالبه مهریه مادر از ماترک و اموال پدر !!!

 مطالبه مهریه مادر از ماترک و اموال پدر !!!

مهریه هم مانند هر مالی در صورت فوت زوجه به ورثه وی به ارث می رسد.همچنین بدهکار و متعهد مهریه که اصولاً خود زوج است در صورت فوت، مهریه از محل اموال وی قابل وصول و مطالبه است.در این پرونده دختران یک زن که فوت شده است مهریه مادر خود را از ماترک و اموال پدر فوت شده یشان مطالبه می نمایند.در حالت طبیعی اینکار عبث است و وقتی معنا پیدا کمی کند که سایر وراث فقط قرابت ابی (پدری) با خواهنا ها داشته باشند که متقاضیان مطالبه مهریه برای زیاد کردن سهم ارث خود مهریه مادرشان را طلب می کنند.نکته جالب دیگر در این پرونده که در مورد آن اظهارنظر قضایی شده است مسئله افزایش مهریه است که دادگاه بدوی و تجدیدنظر با استناد به مصوبه شورای نگهبان مبنی بر عدم امکان و عدم مشروعیت افزایش مهریه این قسمت از خواسته را محکوم به رد نموده است.هر چند که وکلای خواهان ها میتوانستند در قالب دیگری در دادگاه صالح دیگری بدون تمسک به عنوان مهریه از باب الزام به انجام تعهد آن اضافه را مطالبه نمایند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 10784

 

دادخواست مطالبه مهریه از ماترک

خواهان : خانم زهرا .... نام پدر : حسین  به نشانی : تهران.میدان پونک ....... .

خواندگان : 

1- خانم ناهید ...... نام پدر : ناصر  به نشانی : تهران.خیابان آیت الله کاشانی ...... .

2- خانم زهرا .... نام پدر : ناصر   به نشانی : تهران.خیابان آیت الله کاشانی ...... .

3- فاطمه .... به قیمومیت زهرا .... خواهان فوق به آدرس خواهان .... .

4- اداره سرپرستی دادسرای محترم تهران

وکیل یا نماینده قانونی : ........

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه مهریه دایر بر یکصد عدد سکه بهار آزادی بعلاوه سه دانگ مشاع از شش دانگیک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی ... با احتساب کلیه خسارات

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- فتوکپی مصدق عقدنامه

2- گواهی حصر وراثت

3- قیم نامه

4- عندالزوم شهاردت شهود

شرح دادخواست مطالبه مهریه از سهم الارث

احتراماً با توجه به قرارداد و سند ازدواج ضمیم، موکل اینجانب همسر مرحوم ناصر ... بوده که مهریه وی یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی و سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد اپارتمان حدود هشتاد و سه متر مربع به پلاک ثبتی ... الی ... واقع در تهران.بلوار دهکده المپیک عندالمطالبه می باشد و خواندگان فوق که وراث همسر وی می باشند از تادیه آن خودداری می کنند.لذا نظر به مراتب فوق و مستندات ابرازی و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت آنا به تادیه مهریه موکلم با احتساب کلیه خسارات دادرسی را دارم و ضمناً تقاضای انجام تشریفات قانونی دایر بر انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ ملک فوق را مستند به مواد 219 و 220 قانون مدنی به نام موکلم را دارم.

 

 

رای دادگاه - مطالبه مهریه از ماترک پدر

شماره دادنامه : ......
شماره پرونده : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمع قضایی شهید
خواهان : خانم زهرا ..... با وکالت آقای ...... 
خواندگان :

1- خانم ناهید ..... با وکالت آقای ........
2- خانم زهرا .... به نشانی تهران.خیابان آیت الله کاشانی ......... .
3- خانم فاطمه ..... با قیمومت خانم رقیه ...... به نشانی تهران. بلوار دهکده ......... .
4- اداره سرپرستی دادسرای تهران

خواسته : مطالبه مهریه

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس‌از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری 7 شریفات قانونی در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

متن رأی دادگاه مطالبه مهریه از اموال پدر

دادخواست خانم زهرا .... فرزند ابوالفضل با وکالت آقای ....... به طرفیت خانم‌ ها ناهید، زهرا و فاطمه شهرت همگی .... و ادار سرپرستی دادسرای تهران با قیمومیت خانم رقیه .... از خوانده ردیف سوم و با وکالت آقای ..... از خوانده ردیف اول دایر به مطالبه مهریه به میزان ۱۰۰ سکه بهار آزادی با هزینه دادرسی با توجه به مستند ابرازی خواهان که سند رسمی ازدواج است و گواهی حصر وراثت که حکایت دارد شوهر خواهان فوت کرده و خواندگان ورئه زوج متوفی هستند و نظر به اينکه خواندگان دلیلی بر پرداخت مهریه و فراغ ذمه مورث خود ارائه نکرده‌اند دادگاه با استصحاب بقای دیین دعوی را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۴۲ و ۲۴۸ قانون امور حسبی و مواد ۵۱۵ و ‎۵۱٩‏ قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از خواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ را به پرداخت مهریه مذکور به نسبت سهم‌الارث خود از زوج متوفی و مشترکاً به پرداخت ۱۰۲/۵۰۰ تومان هزینه دادرسی به انضمام حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفة قانونی در حق خواهان محکوم می‌کند دعوی خواهان نسبت به مازاد بر میزان مذکور نظر به اینکه آنچه در سند نکاحیه در ستون صداق درج شده است و به عنوان مهریه در زمان خواندن خطبه عقد لحاظ گردیده است همان یکصد سکن بهار آزادی است و توافقات طرفین در زمان جلوتر به میزانی بیشتر از مرات مذکور بلحاظ اینکه در زمان وقوع عقد لحاظ نگردیده و نظر به اينکه شرعاً میزان مهریه همان است که عقد بر آن جاری شده است د عوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به رای شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای
نگهبان و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان نسبت به مازاد بر ۱۰۰ سکن بهار آزادی صادر و اعلام می‌شود رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد سایرین حضوری است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم مذکور است.     

شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران

 

 

 

لایحه دفاعیه - مطالبه مهریه از ماترک متوفی

ریاست و مستشاران گرامی دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل محترم تجددینظر خواه صرف نظر از عنوان نا سنجیده آن که خطاب به دادگاه بدوی صادر کننده رای است به استحضار می رسانم :

 

1- وکیل خواهان با توسل و استناد به یک مکتوب که ظاهراً در جلسه (بله بران) تنظیم گردیده تقاضای اجرا و اعمال آن مکتوب بعنوان مهریه را نموده و البته قاضی محترم به حق و صحیحاً نظر داده اند که فارغ از توافقات شفاهی یا کتبی قبل از ازدواج، مهریه مورد نظر شارع و قانونگذار بعنوان یک تعهد تابع عقد ازدواج، همان است که حین جریان صیغه عقد زوجین عنوان می نمایند و عاقد عقد را به آن جاری می کند و در سند رسمی ازدواج قید می گردد.مال مورد ادعای تجدیدنظر خواه به هر دلیل که جزء مهریه ذکر نگردیده باشد (عدم امکان قانونی یا عدم تمایل زوج در هنگام عقد با انصراف وی از درج آن مال بعنوان مهریه ضمن نکاح) عقد نکاح در تاریخ 1378/02/25 با مهریه مشخص (یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی) مورد توافق زوجین قرار گرفته و منعقد گردیده است. 

2- مهریه در کنار و به تبع عقد ازدواج معنا پیدا می کند و یک تعهد مستقل نیست که فردی بتواند با توسل به یک مکتوب عادی و بی تفاوت به اینکه در زمان نگارش آن مکتوب عقد جاری نشده ، محتویات آن دست نوشته را مهریه تصور نماید.

3- اگر مقصود طرفین عقد ازدواج ، واقعا انتقال مورد معامله بود و به قول آقای وکیل تجدید نظر خواه ، آنطور که در سطر شانزدهم لایحه خود گفته اند این کار به دلیل عدم وجود مقدمات و شرایط قانونی مسکوت و معطل مانده است ، زوج می توانست جهت ابراز قصد خود به انتقال ملک آن را در یک سند جداگانه عادی به زوجه انتقال داده یا صلح نماید و یا حتی بعد از عقد آن را به زوجه انتقال دهد (در آن زمان افزایش مهریه از سوی شورای نگهبان ممنوع نشده بود)

4- مطابق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت ننموده و تعهدی ایجاد نمی کند و طبیعتا وعده مهریه هم چنین است و این سوال مطرح می شود که اگر مرحوم ناصر ..... بعد از آن مکتوب (یا به قول وکیل تجدیدنظرخواه قرارداد ازدواج) از ازدواج و جریان صیغه عقد امتناع می ورزید آیا کسی می توانست ایشان را مجبور به امر مهم ازدواج نماید ؟ مسلما خیر و همچنین است عدم امکان الزام زوج به پرداخت مهریه.

5- از اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه چنین استنباط می شود در رابطه زوجین دو منبع ایجاد الزام می تواند وجود داشته باشد یکی قرارداد ازدواج و دیگری عقد ازدواج که تنها دومی احتیاج به نسب دارد . اینجانب هر چه به حافظه حرفه ای و کتب و قوانین مربوطه و قواعد عمومی قراردادها مراجعه نمودم و هم در عرف عمیق و دقیق شدم اثری از این نظر نیافتم.

6- جناب آقای سردفتر که در جلسه نگارش مکتوب بله بران حضور نداشته اند چطور اظهار نموده اند که عقد نکاح جاری شده و مهریه آن فلان مقدار بوده به نظر می رسد جناب آقای سر دفتر با علم به غیب و بدون حضور در آن مجل از موضوع و کیفیت آن مطلع گردیده اند .(لطفا به امضاهای ذیل مکتوب جلسه بله بران توجه شود)

با عنایت به مراتب فوق و دادنامه بدوی و اوضاع و احوال مسلم قضیه مستدعی است ضمن رسیدگی حکم به رد خواسته تجدیدنظر خواه صادر فرمایید.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - مطالبه مهریه از سهم الارث

شماره دادنامه : ......

شماره پرونده :‏ ..........
مرجع رسیدگی :  شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۳۹۰

پرونده کلاسه : ........
‏تجدیدنظرخواه : خانم زهرا ..... با وکالت آقای ........... .

تجدیدنظرخوانده : خانم ناهید ..... با وکالت خانم ........... .

تجدیدنظر خواسته : مطالبه مهریه

گردشکار- دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیرمبادرت به صدور رأی می‌نماید.

متن رأی دادگاه تجدیدنظر - مطالبه مهریه از ماترک پدر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم زهرا .... با وکالت .......  بطرفیت خانم ناهید و زهرا و فاطمه و حیدر همگی شهرت ..... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۶ شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه عمو می تهران در پرونده کلاسه .... مبنی بر صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده گان به پرداخت مهریه ما فی القباله و رد قسمت دیگر خواسته (مراد بر مهریه ما فی القباله) وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده از جمله سند رسمی عقد نامه استنادی صادر گردیده است و با توجه به اينکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا اين دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه رای صادره دادگاه بدوی را باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.