شماره: 5051
1399/11/24
نمونه قرارداد صلح نامه سه دانگ ملک تجاری
نمونه قرارداد صلح نامه سه دانگ ملک تجاری

 

صلح نامه سه دونگ ملک تجاری


ماده 1 – طرفین قرارداد

بند 1- مصالح :       

آقای محمد ...... به شناسنامه ..... شماره ملی ....... صادره از تهران متولد .... آدرس : تهران خیابان یوسف آباد ......... تلفن : .....

 

بند 2- متصالح :   

   خانم ریما ...... به شناسنامه .... شماره ملی .... صادره از تهران متولد .... آدرس : تهران خیابان بنی هاشم ......

 


ماده 2 – مورد صلح ، حدود و محل آن

انتقال مالکیت و کلیه حقوق عینی تبعی و فرضی و متصوره نسبت به یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کلیه بنای احداثی در آن مشتمل بر تاسیسات پمپ بنزین و ساختمان اداری و جمیع توابع و ملحقات قانونی و عرفی آن اعم از انشعابات آب و قبض و گاز و تلفن و سایر منصوبات و غیر آن به مساحت کلی 7/2156 مترمربع به پلاک ثبتی ....فرعی از 6     اصلی بخش ثبتی ........... مطابق سند مالکیت تک برگی مصالح با شناسه یکتا .........  مورخ 1399/11/04

تبصره 1 - متصالح با مشاهده و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد صلح اقدام به قبول آن نمود.

تبصره 2- ......... .

تبصره 3- ......... .


ماده 3- عوض قرارداد ( وجه المصالحه )

عبارتست از مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان که متصالح فی المجلس و همزمان با امضای قرارداد تقدیم مصالح نمود و مصالح اقرار به قبض نمود.


ماده 4- انحلال قرارداد

طرفین قرارداد به موجب این قرارداد کلیه خیارات ولو خیار تدلیس و غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند و این قرارداد جز با رضایت و توافق بعدی هر دو طرف معامله قابل انحلال نمی باشد.


ماده 5- منافع مورد صلح

بند 1 - بنا به اظهار مصالح ، مورد صلح و منافع آن قبلا به کسی واگذار نگردیده است و هرگونه توافق و قرارداد مخالف با این صلحنامه میان مصالح و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر می باشد.

بند2- متصالح ضمن عقد صلح مصالح را در اداره مورد صلح وکیل خود نمود و مورد صلح را به قبض مصالح داد تا در مورد صلح فعالیت نموده و هر اقدامی که در جهت اداره مورد صلح لازم است بعمل آورد.

بند 3- ......... .

بند 4- ......... .

بند 5- ......... .

بند 6- ......... .


ماده 6- شرایط قرارداد

بند 1- به اقرار و اظهار مصالح و متصالح ، طرفین جزو اشخاص ممنوع المعامله نبوده و نمی باشند و هرگونه مسئولیت ناشی از ااقدام و امضای خود را به عهده گرفتند.

بند 2- مصالح با امضای این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را نسبت به مورد صلح به متصالح منتقل نمود و دیگر هیچ ادعایی نسبت به مالکیت عین و منافع و سایر حقوق متصوره نسبت به مورد صلح نخواهد داشت.

بند 3- ............ .

بند 4- ............ .

بند 5- ............ .

بند 6- ............ .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

این قرارداد در تاریخ  اول اسفند ماه هزارو سیصد و نود و نه مشتمل بر شش ماده و در  سه نسخه  ی سه صفحه ای فی مابین طرفین قرارداد در کمال صحت عقل و سلامت اراده و بدون هیچ اکراه یا اجباری ، در حضور شهود زیر تنظیم گردید و هر دو نسخه حکم واحد را داراست.

امضای طرفین قرارداد:     

مصالح:                               متصالح:

            

امضای شهود :         شاهد اول :

شاهد دوم :

شاهد سوم :

شاهد چهارم :

شاهد پنجم :

 

حق انتشار محفوظ است ©