شماره: 2512
1397/06/15
نکات حقوقی در مورد تفکیک ملک و صورتمجلس تفکیکی

​آیا می دانید؟
تفکیک ملک هیچ تاثیری در مالکیت مشاعی مالکین نخواهد داشت.
لازم است اسناد مالکیت دارای متراژ و مساحت باشد زیرا که کلیه تفکیک ها اعم از عرصه و آپارتمان تحت نرم افزار انجام می شود.
اگر مالک یک نفر باشد، صورت جلسه تفکیکی جهت چاپ سند مالکیت به دفتر املاک ارسال خواهد شد.
اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند، صورت جلسه تفکیکی به دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام گردد و سپس فرایند چاپ سند مالکیت ادامه می یابد.
صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان ساختمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه می شود.
صورت مجلس تفکیکی صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.
صورت مجلس تفکیکی مقدمه ای برای تقسیم نامه است.
پس از تفکیک چنانچه ملک قبل از تفکیک متعلق به چند مالک مشاعی بوده باشد، پس از تفکیک نیز کل واحدها و قطعات تفکیک شده به نسبت قدرالسهم شرکاء متعلق به همه خواهد بود.
پس از تفکیک، مادامی که سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم نشود هیچ یک از مالکین، مالکیت مستقل و شش دانگ نخواهند داشت.
در تقسیم نامه هریک از مالکین، به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها را به طور کامل و ششدانگ انتخاب می نمایند.
پس از تنظیم تقسیم نامه مالکیت مشاعی شرکا تبدیل به مالکیت شش دانگ می شود.
اداره ثبت اسناد و املاک به موجب تقسیم نامه برای هر قطعه و یا واحد سند مالکیت شش دانگ صادر می نماید.
تقسیم نامه معمولا پس از صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد.


مطالب مرتبط با تفکیک ملک: 

1- 

2- 

 

حق انتشار محفوظ است ©