Translate site

 

تماس با وکیل

88549610-88549612

09123708431

mohamadioffice

دریافت تلفن و آدرس دادگران حامی

جهت دریافت تلفن و آدرس دادگران بر روی تلفن همراه، شماره خود را وارد نمایید:

  1. تلفن همراه(*)
    شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

تماس با دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب و سایت وکیل: 88549610

يكي ديگر از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق مي باشد. از آنجايي كه احتمال دارد اين دعوي با دعواي تصرف عدواني اشتباه گرفته شود فلذا تعريف دقيق و مرقوم شده در قانون آئين دادرسي در امور مدني به شرح ماده 159 اين مي باشد كه دقت لازمه در آن اختلاف اين دو مبحث را كاملاً آشكار مي كند ... تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري را بخواهد ...

بنابراين چنانچه كسي مانع استفاده از حقوق قانوني تان در ملك شما گرديده ، به عبارتي ديگر به شما اجازه نمي دهد كه مثلاً از زمين كشاورزي و يا ملك مسكوني خود استفاده كنيد لكن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شماحق داريد نسبت به طرح اين دعوي در محاكم اقدام نماييد. دقت نماييد كه در دعوي تصرف عدواني، ديگري علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمين، آن را در تصرف خود نيز نگاهداشته لكن در اين دعوي، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

خواهان در دعوي ممانعت از حق بايد اثبات نمايد كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وي بوده و بدون رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.

در دعوي ممانعت از حق، ارائه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف مقابل سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگري ثابت نمايد.

دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان صادر مي نمايد كه به طور مقتضي احراز كند كه خوانده، ملك را عدواناً تصرف و يا مزاحمت و ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .